පහසුවෙන් සම්බන්ද වීමට

අප ගනුදෙනු කරුවන්
 

අප ගැන

සභාපති සහ නිලධාරී මණ්ඩලය
ගෝඨාභය ජයරත්න මහතා
අමාත්‍යාංශ ලේකම් - ඉදිකිරිම් ඉංජිනේරු සේවා නිවාස හා පොදු පහසුකම් අමාත්‍යංශය /
සභාපති - ඉදිකිරීම් ආරක්ෂණ අරමුදල / භාරකරු
පයස් ප‍්‍රනාන්දු මහතා
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් රාජ්‍ය මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව / භාරකරු
තිස්ස ජයවීර මහතා
සභාපති ලංකා වානිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩල සම්මේලනය / භාරකරු
මලික් කාර්ඩර් මහතා
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
විනිමය සුරැකුම් කොමිසම / භාරකරු
පි‍්‍රයන්ත පෙරේරා මහතා
සභාපති ඉදිකිරීම් කොන්ත‍්‍රාත් සංගමය / භාරකරු
උදුල බණ්ඩාර අවුසදහාමි මහතා
සභාපති, ඉදිකිරිම් අභ්‍යාස සහා සංවර්ධන ආයතනය / භාරකරු
BACK

 

ආචාර්ය එඞී. ද සිල්වා
ආරම්භක භාරකරු / ප‍්‍රධාන විධායක නිළධාරී
වර්ථමානයේ උපදේශක ලෙස කටයුතු කරයි.

home
පිවිසුම | පසුබිම |අරමුදල | අප ගැන | සේවාව | මුල්‍යමය ශක්තිය | බැඳුනු ආයතන | ඇගයීම් | රැුකියා | විමසීම්|ප‍්‍රතිචාර