පහසුවෙන් සම්බන්ද වීමට

අප ගනුදෙනු කරුවන්
 

ඉදිකිරීම් ආරක්ෂණ අරමුදලෙන් අවශ්‍ය සේවාව ලබාගැනීම

තමා හට අවශ්‍ය වන්නාවු ඇපකර ලබා ගැනිමට ප‍්‍රථම තම ආයතනය පිළිබඳ සවිස්තර වාර්ථා කැටිකර ලිපි ගොනුවක් විවෘත කර ගැනීම අවශ්‍ය වනු ඇත.

ඔබ ව්‍යාපාරයේ නෛතික තත්වය ස්ථාපනය කිරීම සදහා පහතින් දක්වා ඇති ලේඛන අපට ඉදිරිපත් කල යුතුය.

සහතික පිටපත්
කේවල ස්වාමි / හවුල්

1 ව්‍යාපාර පදිංචිය
2 ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය
3 ඉදිකිරීම් අභ්‍යාස හා සංවර්දන ආයතනයේ ජාතික ලියාපදිංචි පොතේ සටහන් තබා ඇති සියළු පිටු

සිමිත සමාගම්

1 සමාගම් ලියාපදිංචිය.
2 ව්‍යවස්ථා මාලාව.
3 සේවාවන් ලබාගැනිම සඳහා අධ්‍යක්‍ෂ මණ්ඩල තිරණය.
4 සමාගම් ලියාපදිංචි රෙජිස්ටාර්වරයාගේ ආකෘති 20 - අධ්‍යක්‍ෂ කවරුන්ගේ වෙනස් වීම.
5 ඉදිකිරීම් අභ්‍යාස හා සංවර්ධන ආයතනයේ වලංගු ලියාපදිංචිය.

අනෙකුත් අවශ්‍ය තොරතුරු

මුල්‍ය ස්ථාවර භාවය

1වාර්ෂික විගණන ගිණුම් වාර්තා
2පසුගිය වර්ෂ 03 සඳහා විගණන ආදායම් සහ වියදම් ප‍්‍රකාශනය
3පසුගිය වර්ෂ 03 සඳහා කි‍්‍රයාකාරීත්වය දැක්වෙන දර්ශකය

 

ඉල්ලුම් පත‍්‍ර ආකෘතිය සඳහා

පහසුකම් ලබා ගැනිමට මූලික ඉල්ලූම් පත‍්‍රය

ආපසු
home
 
 
පිවිසුම | පසුබිම |අරමුදල | අප ගැන | සේවාව | මුල්‍යමය ශක්තිය | බැඳුනු ආයතන | ඇගයීම් | රැුකියා | විමසීම්|ප‍්‍රතිචාර