ඉදිරි කටයුතු දින දර්ශණය

නිම වෙමින් පවතී

 

 

 
අප හා බැඳුනු ආයතන

වෙබ් පිටුව වෙත පිවිසීම්

hit counter

අරමුණ

ශි‍්‍ර ලංකාවේ සංවර්ධන කටයුතු උදෙසා
ඉදිකිරීම් ක්ෂේත‍්‍රය ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණින්
දේශීය ඉදිකිරීම් ව්‍යාපාරය
වෘතීමය අයුරින් ඔප් නැංවීමට
මුල්‍යාදාරකයක් ලෙස
කටයුතු කිරීම.

home
 
පිවිසුම | පසුබිම |අරමුදල | අප ගැන | සේවාව | මුල්‍යමය ශක්තිය | බැඳුනු ආයතන | ඇගයීම් | රැුකියා | විමසීම්|ප‍්‍රතිචාර