පහසුවෙන් සම්බන්ද වීමට

අප ගනුදෙනු කරුවන්
 

පසුබිම

ඕනෑම ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘතියක් තුල එම ක‍්‍රියාවලියෙහි අවදානම හා අස්ථිරභාවය හැම විටම ඇති හෙයින් සේවායෝජකයාද නිරන්තරයෙන් ඒ සම්බන්ධයෙන් කල්පනා කරයි.

මෙම තත්වය අවම කිරීම සඳහා සේවායෝජකයා පිළිගත් කොන්ත‍්‍රාත්කරුවන් හා උප කොන්ත‍්‍රාත්කරුවන් ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘති සදහා යොදවා ගැනිමට උනන්දු වේ.

දශක ගණනක් තුල ශ‍්‍රි ලංකාවේ සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ ඉදිකිරීම් කොන්ත‍්‍රාත්කරුවන් හට උබතෝකෝටික ප‍්‍රශ්නයක්ව පැවතියේ රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශය මඟින් කෙරෙන ඉදිකිරීම් කටයුතු සදහා අවශ්‍ය කරන ඇපකර ලබා දිමය.

මෙම තත්වය මඟහැරලිම සඳහා 1999 වසර වෙනුවෙන් පාර්ලිමෙින්තු අයවැය තුලින් ඉදිකිරීම් ආරක්ෂණ අරමුදල නමින් ආයතනයක් ප‍්‍රතිස්තාපනය කර ඉදිකිරිමි කොන්ත‍්‍රාත්කරුවන් හට ඇති මුල්‍ය අපහසුතා අවම කරනුවස් කටයුතු දියත් කරන ලදිග මුලික වශයෙන් රු මිලියන 100 ජාතික අයවැයෙන් වෙන්කර මෙතෙක් රු මිලියන 55 ක් ඉදිකරීම් ආරක්ෂණ අරමුදල වෙත ලබා දි ඇත. මහාභාණ්ඩාගාර මෙම කරතව්‍යය ඉටුකිරිමට මුලික විය.

 

 

ආපසු
home
 
පිවිසුම | පසුබිම |අරමුදල | අප ගැන | සේවාව | මුල්‍යමය ශක්තිය | බැඳුනු ආයතන | ඇගයීම් | රැුකියා | විමසීම්|ප‍්‍රතිචාර