நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்

மாற்றத்திற்குட்பட்ட தரவுகள்

 

 

 
எமது திட்டங்களின் சில கொள்கைகள்

 

hit counter

எமது குறிக்கோள்கள்

உள்ளுர் நிர்மாண கட்டட ஒப்பந்தகாரர்களுக்கு பணக் கஷ்டத்தை நிவர்த்தி செய்வதும்/ ஒப்பந்தகாரர்கள் நேர்மையாகவும்/ உயர்தொழில்நுட்பத்தரத்துடனும் உள்ளுர் கட்டட நிர்மாண கைத்தொழிலை சிறந்த முறையில் செய்வதற்கும் உள்ளுர் கட்டட நிர்மாணப்பணிகளை பலப்படுத்துவதற்கும்/ இலங்கையில் நடைபெறும் அபிவிருத்தி பணிகளை பாதுகாக்க உதவுவதுமாகும்.

home

 
Welcome | Overview |About CGF | Who is CGF | How to enroll with CGF | Financial strength | Stakeholders |Process | Careers | Contact Details | Client Feedback
Copyright © Construction Guarantee Fund - Sri Lanka. All rights reserved. Design by Infolink Solutions (Pvt) Ltd
Terms of Use | Privacy Policy